Med hjärta för världen

Mälarökyrkan är en del av Filadelfiaförsamlingen Stockholm. På många olika sätt försöker vi inom storförsamlingen samverka kring mission. Vi har en gemensam vision och träffas återkommande för att samordna gemensamma projekt och informera om olika processer för att på bästa sätt förverkliga vår vision.

VISION

Lukas 4:18-19

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

 

Vi ber om Guds ledning och den helige Andes kraft att möta människors behov oavsett bakgrund och tro, överallt i världen dit Gud leder oss. Vi predikar evangelium och tränar människor i lärjungaskap och ledarskap för att betjäna både församling och samhälle. Vi samverkar med lokala församlingar, och där det inte finns församlingar grundar vi nya.

MÅLSÄTTNING

Missionsarbetet ska på olika sätt påverka oss som lokal församling. Mission handlar om att få del av Guds hjärta för världen så att vi blir delaktiga i Guds mission. Vi vill dela med oss av det vi fått till andra och på samma sätt vill vi lära oss från andras erfarenheter.

PROJEKT

En av de spännande projekt Mälarökyrkan får vara med i är att bygga upp en praktisk eftergymnasial skola (PIS, Polytechnic Institute of Shinyanga)  i Tanzania, Shinyanga.  Många har enbart grundskola utan någon praktisk utbildning och har därför svårt att få jobb. PIS är en etablerad skolform och skolan är registrerad hos den Tanzanianska staten. Detta projekt gör vi på initiativ av och tillsammans med en den lokala pingstförsamlingen i Shinyanga och FPCT (Tanzanias Pingströrelse). På dessa bilder ser ni huvudbyggnaden med klassrum och kontor. Vidare den andra byggnaden som är under uppförande där det kommer att bli fler klassrum och även internatboende. I dagläget (sommaren 2018) är det ca. 270 elever inskrivna och skolan är i en stark tillväxt. Det spännande med detta projekt är att den lokala församlingen är självgående i byggande och drift. Tillsammans med den lokala församlingen bekostar vi byggandet men de löpande kostnaderna täcks genom skolavgifter.

Shinyanga 2018-1.jpg
Shinyanga 2018-3.jpg